Fiziniai asmenys, norintys būti priskirtais patirties turinčių investuotojų kategorijai, turi atitikti bent du iš šių kriterijų (nurodytų Sutelktinio finansavimo sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarkos 3-ame skyriuje):

  • Turėti ne mažesnes kaip 60 000 EUR asmenines bendrąsias pajamas per fiskalinius metus arba didesnį kaip 100 000 EUR finansinių priemonių portfelį, kurį sudarytų piniginiai indėliai ir finansinis turtas;
  • Dirbti arba turėti bent vienerių metų patirtį einant pareigas finansų sektoriuje, kurioms reikalingos žinios apie numatomus sandorius arba paslaugas; arba turėti bent 12 mėnesių vadovaujančių pareigų patirtį įmonėje, atitinkančioje bent vieną iš Sutelktinio finansavimo sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarkos 3.1.1 p. nustatytų kriterijų;
  • Per paskutinius 12 mėnesių būti įvykdžius vidutiniškai 10 stambių sandorių per ketvirtį kapitalo rinkose arba per sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjus.

Juridiniai asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

  • Turėti ne mažiau kaip 100 000 EUR nuosavų išteklių;
  • Turėti ne mažesnę kaip 2 000 000 EUR grynąją apyvartą;
  • Turėti ne mažesnį kaip 1 000 000 EUR balansą sąskaitose;
  • Veikti kaip finansų rinkų subjektas, gavęs atitinkamus priežiūros institucijų leidimus (licencijas) bei būti prižiūrimas priežiūros institucijų (tokiais subjektais laikomos institucijos nurodomos Sutelktinio finansavimo sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarkoje);
  • Veikti kaip nacionalinės ir regiono valdžios institucija, įskaitant viešosios valdžios įstaigas, valdančias valstybės skolą nacionaliniu ar regionų lygmeniu; centriniai bankai, tarptautinės ir viršvalstybinės institucijos;
  • Veikti kaip institucinis investuotojas, kurio pagrindinė veikla – investicijos į finansines priemones, įskaitant subjektus, užsiimančius turto pavertimu vertybiniais popieriais ir kitais finansavimo sandoriais.

Jei atitinkate patirties turinčio investuotojo reikalavimus, nurodytus Sutelktinio finansavimo sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarkoje, užpildę tvarkos 1 priedą, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi ir pateikite prašymą jus priskirti patirties turinčių investuotojų kategorijai, pridėdami jūsų atitikimą šiai kategorijai pagrindžiančius dokumentus. Suteiktas patyrusio investuotojo statusas galioja 2 metus. Vėliau, siekiant išlaikyti patyrusio investuotojo statusą, reikia pateikti atitinkamus dokumentus platformai iš naujo.

Svarbu pabrėžti, jog patyrę investuotojai, kitaip nei nepatyrę platformos investuotojai, neturi teisės į 4 kalendorinių dienų ikisutartinio apmąstymo laikotarpį, per kurį, kreipiantis į Crowdpear raštu, galima atšaukti investiciją į projektą (daugiau informacijos galite rasti 4-ame Sutelktinio finansavimo platformos Сrowdpear naudojimosi sutarties skyriuje).

Atkreipiame dėmėsi, jog sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarka yra parengta remiantis Reglamento ir kitų taikytinų teisės aktų nustatytais reikalavimais.